Όροι χρήσης

Shoesnbags.gr - Όροι χρήσης & λειτουργίας της ιστοσελίδας

  • Το shoesnbags.gr παρουσιάζει μέσω της ιστοσελίδας προσφορές τρίτων διαδικτυακών τόπων για προϊόντα και υπηρεσίες. Με την ταξινόμησή τους ανά κατηγορία ή σύμφωνα με το ύψος της *προσφερόμενης τιμής παρέχεται στον επισκέπτη μία πλήρης επισκόπηση των τρεχουσών προσφορών στο διαδίκτυο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να τις συγκρίνει – αξιολογήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και να καταλήξει σε εκείνη που πραγματικά τον ενδιαφέρει δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες.
  • Το shoesnbags.gr ως πάροχος υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει, γενική υποχρέωση ελέγχου των προσφορών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.
  • Το shoesnbags.gr δε συνιστά συμβαλλόμενο μέλος στις συμβάσεις που συνάπτονται. Δε συμμετέχει με κάποιο τρόπο στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές.Η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο ρόλο της να προβάλλει προσφορές άλλων διαδικτυακών τόπων. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μεταφέρεται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό περιβάλλον, στην οποία εμπεριέχεται η προσφορά, προκειμένου να επωφεληθεί αυτής σύμφωνα με τους εκεί ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
  • Ως εκ τούτου, το shoesnbags.gr επ’ ουδενί ευθύνεται για τους κινδύνους που συνδέονται με τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες που απορρέουν από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρεται λόγου χάρη ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι του shoesnbags.gr από τους αγοραστές, σε περίπτωση που διαπιστωθούν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα κατά τη χρήση των αγορασθεισών υπηρεσιών ή σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τους Προμηθευτές. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει το shoesnbags.gr, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το shoesnbags.gr ούτε επεμβαίνει ούτε έχει κάποια σχέση με την ακολουθούμενη ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής στους διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπει. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών καρτών.
  • Οι τίτλοι, η εισαγωγή και οι φωτογραφίες των άρθρων προέρχονται από τις ιστοσελίδες προς τα οποία υπάρχει link και στα οποία ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. 
  • Ομοίως, υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούνται σε αυτούς για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.

*Οι τιμές μπορούν να διαφέρουν σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει την ιστοσελίδα.